O súťaži


Súčasné trendy presúvajú hlavnú komunikáciu so spotrebiteľom priamo na miesto predaja. V obchode rastie počet eventov, sales promotion, do predaja sa presúvajú digitálne a interaktívne  technológie. V predajniach sa zavádzajú nové techniky predaja, ktoré smerujú k udržaniu zákazníka v mieste predaja.

Práve teraz prišiel čas oceniť kreativitu predajcov a marketérov, ktorí s odvahou komunikujú so spotrebiteľom priamo v predajniach.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku.

Súťaž je určená v prvom rade pre:

 • Dodávateľov
 • Predajcov
 • Kreatívne agentúry s autorskými prácami pre klientov z oblasti retailu
 • Zástupcov odvetvia food aj non – food
 • Obchodné reťazce, franchisingovéspoločnosti, individuálnych predajcov
 • Predajne v regiónoch aj v centrách veľkých miest.

Hlavnými kritériami súťaže sú inovácia a kreativita projektu a ich prevedenie priamo v predajniach.

  Víťazi Múza Merkúra 2017
  Branding predajne
1.miesto Labaš Nový koncept supermaketov FRESH Plus
2.miesto Kaufland Slovenská republika One - stop shopping
  Umiestňovanie produktov v mieste predaja
2.miesto Kaufland Slovenská republika Zo Slovenska to najlepšie
3.miesto Lidl Slovenská republika Baby regál
  Prompo aktivity a eventy
1.miesto St. Nicolaus trade Celoslovenská kampaň SOBERANO & KÁVA 
2.miesto COOP Jednota Slovensko Máša a medveď 
3.miesto Lidl Slovenská republika Rozdávanie ruží počas Medzinárodnéhodňa žien
3.miesto St. Nicolaus trade Reatil podpora predaja zn. BOREC
  Nové technológie v mieste predaja
1.miesto Kaso Technologies Shopiňo
2.miesto Labaš Samoobslužný systém nakupovania JOYA
  Top značka v obchode
1.miesto COOP Jednota Bača a honelník
2.miesto Kaufland Slovenská republika Kto sa dobre naje, ten a neháda
3.miesto St. Nicolaus trade Nicolaus vodka limitovaná edícia 2017
  CSR v obchode
1.miesto Kaufland Slovenská republika S igelitkou nemôžeš byť šik. Nos si nákup v bavlnke. 
2.miesto Lidl Slovenská republika Kamil a Emil
3.miesto Kaufland Slovenská republika Pomáhajme s chuťou

 

Štatút súťaže


1. Základné podmienky

1.1.    Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť INCOMA Slovakia v spolupráci s THEMARKETERS.BIZ a časopisom IN STORE Slovakia a RETAIL magazin.sk.

1.2.    Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku v priebehu uplynulého kalendárneho roka. Hlavnými kritériami súťaže sú inovácia a kreativita projektu a ich exekúcia.

1.3.    Názov súťaže a ocenenia „Múza Merkúra“ predstavuje inšpiráciu starorímskeho boha Merkúra, ktorý bol považovaný za patróna obchodu a zisku. Logo súťaže a hlavný vizuál ocenenia predstavuje rastúci strom, ako symbol rastúceho úspechu.

1.4.    Najvyšším orgánom je dvojčlenný organizačný výbor (OV), zložený zo zástupcu INCOMA Slovakia, zástupcu THEMARKETERS.BIZ.

1.5.    Výkonným orgánom súťaže je spoločnosť INCOMA Slovakia.

1.6.    Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné doručenie prihlásenej práce do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a doručenie úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky ku každej prihlásenej práci a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.7.    Do súťaže môžu byť prihlásené len také projekty, ktoré boli realizované na území SR v roku 2017. Do súťaže možno prihlásiť aj tie projekty, ktoré začínali v roku 2016 a skôr a pokračovali aj v roku 2017.

1.8.    Organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže.

1.9.Prihlasovateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá a že súhlasí so štatútom súťaže, a že ním prihlásené práce všetkých tieto kritériá spĺňajú.

2. Súťažné kategórie

2.1.    Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

A. branding predajne

branding vonkajších a vnútorných priestorov predajní, priľahlých plôch, parkovísk, výkladov, navigácia v obchode aj mimo neho, použitie rekvizít v predajni (hudba, svetlo, dekorácie,..., vizuály podnecujúce k nákupu), komunikácia predajne prostredníctvom webu, letákov, direct mailov, sociálnych sietí a ďalších komunikačných nástrojov

B. umiestňovanie produktov v mieste predaja

kreatívne riešenia pri umiestňovaní produktov a služieb v mieste predaja, vystavenie na regáloch, v pokladničnej zóne alebo druhotné umiestnenie produktov v špecializovaných pozíciách, spôsob vystavovania noviniek, tematické regály, použitie rekvizít v predajni (hudba, svetlo, dekorácie,..., vizuály podnecujúce k nákupu)

C. promo aktivity a eventy

ochutnávky, samplingy, materiály POS a POP

D. nové technológie v mieste predaja

digital signage, interaktívne systémy v mieste predaja

E.  TOP značka v obchode

aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

F. aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

osobitné ocenenie pre značku s najkomplexnejšou a najkreatívnejšou komunikačnou kampaňou

 aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

2.2.    Počet prác prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa je neobmedzený.

2.3.    Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. Organizačný výbor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

2.4.    Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie ako patrí, OV má právo preradiť ho do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa práce.

3. Ceny

3.1.    Ocenenie + certifikát

Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je plastika „Múza Merkúra“ a pamätný certifikát. Porota môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.

Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení na Galavečere odbornej konferencie Slovak Retail Summit 2018 organizovanej spoločnosťou INCOMA Slovakia v Bratislave.

4. Porota

4.1.    Vytvorenie poroty

Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorej obsadenie  navrhuje spoločnosť INCOMA Slovakia a THEMARKETERS.BIZ. Odborná porota je zložená z 9 členov – odborníkov z radov reklamných agentúr (5), zástupcu INCOMA Slovakia (1), ako aj z radov odborných novinárov (3).

4.2.    Náhradní členovia poroty

Organizátori tiež nominujú v každej z kategórií porotcov dvoch náhradníkov pre prípad, ak by sa pôvodne nominovaný kandidát nemohol práce poroty zúčastniť. Navrhnutí kandidáti svoju účasť v porote vopred potvrdia. Zoznamy náhradníkov vytvára organizátor v poradí, v akom počíta s prípadným nahradením jednotlivých porotcov a musia byť známe pred začiatkom práce poroty.

4.3.    Predseda poroty

Predsedu poroty navrhuje a volí OV. Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v oblasti marketingovej komunikácie alebo obchodu. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.4.    Zásady rozhodovania poroty 

Hlavnými kritériami hodnotenia súťažných príspevkov sú inovácia a kreativita projektu a ich exekúcia.

4.5.    Kompletizácia prihlášok

Prihlášky do súťaže prijíma sekretariát INCOMA Slovakia iba v predpísanej forme a rozsahu (elektronicky) do 23.03.2018. Prihlášky sú overované z hľadiska ich  kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy. Prihlášky zaradené do daných kategórií sú odovzdané porote, ktorá ich ďalej hodnotí.

4.6.    Zásady rozhodovania poroty

Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by bol závažný dôvod, aby danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností má predseda poroty právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a zopakovať ho až po vyjasnení sporných bodov. Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. 

4.7.    Prvé kolo hodnotenia

Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole rozhodujú porotcovia individuálne – po obdŕžaní podkladov od organizátora. Na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov zostaví zástupca INCOMA Slovakia shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.

4.8.    Druhé kolo hodnotenia

Druhé kolo začína porota diskusiou o jednotlivých nominovaných projektoch. Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10 – 10 je najvyššie hodnotenie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Víťaz danej kategórie sa potom potvrdí hlasovaním, pre ktorého platnosť je potrebná nadpolovičná väčšina poroty. 

4.9.    Hodnotenia porotcov

Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny.  Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené.

5. Forma prihlášok

5.1.    Každý prihlasovateľ sa do súťaže musí prihlásiť písomne na základe úplnej a pravdivo vyplnenej prihlášky. Prihlášky na stiahnutie: www.muzamerkura.sk, www.incoma.sk alebo o  ňu prihlasovateľ požiada priamo u  organizátora na: incoma.funakova@gmail.com. Prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah.

5.2.    Rozsah prihlášky je stanovený na 1 normalizovanú stranu a je záväzný. 

5.3.    Technické požiadavky na priložené ppt prezentácie, fotodokumentácie, atď.:

A. Pre účely uverejnenia v tlačených a elektronických médiách:

Pre účely uverejnenia v tlačených a elektronických médiách musia byť príspevky odovzdané v elektronickej forme, vo formáte .pdf vo formáte max. A4, v rozlíšení 300 dpi a farebnom kódovaní CMYK.  Všetky príspevky musia byť pre účely uverejnenia v tlačových médiách odovzdané tak, aby boli prístupné a bolo ich možné následne spracovávať pre ďalšie účely prezentácie pre porotu, pre účely prezentácie na záverečnom vyhodnotení súťaže a pre potreby uverejnenia v tlačených médiách.

B. Pre účely prezentácie porote  a pre účely priebehu a vyhodnotenia súťaže:

Príspevky musia byť odovzdané v niektorom z nasledovných formátov:

B.1. Súťažné príspevky je potrebné odovzdať vo formáte PowerPoint (Microsoft Office 2000 / 2003 PowerPoint pre PC). Prezentácia môže obsahovať: obrazové vizuály, web stránky, webové reklamné formáty, interaktívne webové aplikácie, interaktívne aplikácie

B.2. Ako fotodokumentácia alebo obrazovky /screenshots/ v počte maximálne 5 kusov vo formáte JPG (s maximálnou kvalitou a minimálnou kompresiou), v rozmere 1024 x 768 pixelov, rozlíšení 72 dpi a farebnom kódovaní RGB. V prípade, že formát príspevku je pomerovo iný, ako je požadovaný formát, je potrebné príspevok umiestniť do požadovaného formátu s čiernym pozadím RGB:000

6. Pôvodnosť a práva

6.1.    Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2.    Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

- prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže,

- prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7. Termíny

Termín prihlásenia príspevkov do súťaže: od 1.2.2019 do 29.03.2019

Zverejnenie shortlistu účastníkov: 18.04.2019

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení: 

 

Galavečer konferencie Slovak Retail Summit  24.04.2019  Bratislava

8. Poplatky

8.1.    Poplatok za každý samostatne prihlásený príspevok je 100,- Eur bez DPH (slovom sto Eur).

8.2.    Vyhlasovateľ vyradí zo súťaže tie príspevky, za ktoré prihlasovateľ neuhradí vstupný poplatok do 17.04.2019.

9. Kontakty

Príspevky a inú korešpondenciu zasielajte na kontaktnú adresu súťaže:

INCOMA Slovakia, s.r.o.
Mišíkova 10
811 06 Bratislava
Email: incoma.funakova@gmail.com

Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:

INCOMA Slovakia, s.r.o.
Mišíkova 10
811 06 Bratislava
IČO: 35692731
IČ DPH: SK2020323767
Č. b. účtu: SK 681100000000 2621022797
V.S.: IČO prihlasovateľa

Kontaktná osoba: Mária Fuňaková
Email: incoma.funakova@gmail.com
Tel.:  +421 903 774 482

www.incoma.sk, www.muzamerkura.sk

Kategórie


Branding predajne

Branding vonkajších a vnútorných priestorov predajní, priľahlých plôch, parkovísk, výkladov, navigácia v obchode aj mimo neho, použitie rekvizít v predajni (hudba, svetlo, dekorácie,..., vizuály podnecujúce k nákupu), komunikácia predajne prostredníctvom webu, letákov, direct mailov, sociálnych sietí a ďalších komunikačných nástrojov.

Umiestňovanie produktov v mieste predaja

Kreatívne riešenia pri umiestňovaní produktov a služieb v mieste predaja, vystavenie na regáloch, v pokladničnej zóne alebo druhotné umiestnenie produktov v špecializovaných pozíciách, spôsob vystavovania noviniek, tematické regály, použitie rekvizít v predajni (hudba, svetlo, dekorácie,..., vizuály podnecujúce k nákupu).

Promo aktivity a eventy

Ochutnávky, samplingy, materiály POS a POP.

Nové technológie v mieste predaja

Digital signage, interaktívne systémy v mieste predaja.

TOP značka v obchode

Osobitné ocenenie pre značku s najkomplexnejšou a najkreatívnejšou komunikačnou kampaňou.

Aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

Aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

Prihláška


História


 • 2016

  Súťažná kategória A. Branding predajne

  Lidl Slovenská republika Nový sivý koncept predajne 1.miesto
  Coop Jednota Slovensko Supermarket Pezinok 2.miesto

  Súťažná kategória B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja

  Applepie Advertising Zlatý Bažant Radler 0,0 % 1.miesto
  RedBull Rapids 3.miesto
  Kaufland Slovenská republika Uvedenie značky Exquisit 3.miesto

  Súťažná kategória C. Promo aktivity a eventy

  Lidl Slovenská republika Nôž šéfkuchára 2.miesto
  Kaufland Slovenská republika Zelený Kaufland 2.miesto
  Respect APP Tento – nové kozmetické utierky 3.miesto
  Lidl Slovenská republika Rozprávky, ktoré potešia každé dieťa 3.miesto

  Súťažná kategória D. Nové technológie v mieste predaja

  Komandor Virtuálna návšteva interiéru 1.miesto
  Lidl Slovenská republika Veľkostná tabuľka 3.miesto

  Súťažná kategória E. TOP značka v obchode

  COOP Jednota Slovensko Kolesománia – Letná spotrebiteľská súťaž 1.miesto
  Lidl Slovenská republika Jednotka v čerstvosti 2.miesto
  Kaufland Slovenská republika Uvedenie značky Exquisit 3.miesto

   

 • 2015

  Súťažná kategória A. Branding predajne

  Lidl Slovenská republika Priamo z pece 2.miesto

  Súťažná kategória B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja

  Fornetti Polievka Minute- Osviežujúco iná 1.miesto
  Pivovary Topvar Pilsner Urqell- Tie pravé Vianoce 2.miesto
  Kaufland Od rybárskych sietí k ponožkám 3.miesto

  Súťažná kategória C. Promo aktivity a eventy

  Mecom kniha Sendviče 1.miesto
  Respect APP Toto doma neskúšajte 2.miesto
  ST. Nicolaus Uvedenie novej príchute Demänovka Brusnica  3.miesto

  Súťažná kategória D. Nové technológie v mieste predaja

  COOP Jednota LED cenovky v odelení ovocia a zeleniny v COOP jednota Tempo Supermarket Nitra 3.miesto

  Súťažná kategória E. TOP značka v obchode

  COOP Jednota  Vianočná kampaň 2014- Najväčšie domáce Vianoce 1.miesto
  Lidl Slovenská republika Lidl cukráreň 1.miesto
  Respect APP Toto doma neskúšajte 2.miesto

   

   

 • 2014

  Súťažná kategória A. Branding predajne

  Fornetti Slovakia Fresh Food Bar MINUTE – slovenská sieť rýchleho občerstvenia 1.miesto
  Lidl Slovenská republika Paulus vs. Ihnačák  3.miesto

  Súťažná kategória B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja

  MILEX NMNV Bambinátor – kreatívne umiestnenie Bambino v mieste predaja 3.miesto

  Súťažná kategória C. Promo aktivity a eventy

  St. Nicolaus - trade ZAŽI EXTRA FRESH LETO! - značka Nicolaus Extra Fresh Vodka 1.miesto
  St. Nicolaus - trade Celonárodná kampaň zn. Soberano – „KOKTEIL STOROČIA“ 2.miesto

  Súťažná kategória D. Nové technológie v mieste predaja

  COOP Jednota Slovensko COOP Jednota Tempo SUPERMARKET Nové Zámky – Elektronické cenovky 1.miesto

  Súťažná kategória E. TOP značka v obchode

  Lidl Slovenská republika Paulus vs. Ihnačák  1.miesto
  COOP Jednota Slovensko Jesenná kampaň Mamičkine dobroty 2.miesto
  TESCO STORES SR Zapatrošení Šmolkovia v Tescu 3.miesto

   

   

 • 2017

 • 2018

  Súťažná kategória A. Branding predajne

  COOP Jednota Nitra Remodeling supermarketu Tempo Nitra 1. miesto
  Labaš Fresh plus 2. miesto
  COOP Jednota Krupina Supermarket I. Banská Bystrica 3. miesto
  Terno Real Estate Kraj 3. miesto

  Súťažná kategória B. Umiestňovanie produktov v mieste predaja

                          Nebolo udelené ocenenie 1. miesto
    Nebolo udelené ocenenie 2. miesto
    Nebolo udelené ocenenie 3. miesto

  Súťažná kategória C. Promo aktivity a eventy

    Nebolo udelené ocenenie 1. miesto
  COOP Jednota Slovensko Spoznaj najkrajšie zvieratká Slovenska 2. miesto
  Lidl Slovenská republika Virálna kampaň v spolupráci so Startiup 2. miesto
  Lidl Slovenská republika Zázrační ľudia 3. miesto
  Kaufland Slovenská republika Kuniboo a Hip Hopps - uvedenie  privátnej značky 3. miesto

  Súťažná kategória D. Nové technológie v mieste predaja

    Nebolo udelené ocenenie 1. miesto
  KASO TECHNOLOGIES Modul aplikácie Shopiňo 2. miesto
    Nebolo udelené ocenenie 3. miesto

  Súťažná kategória E. TOP značka v obchode

  Kaufland Slovenská republika Produktový rad Z lásky k tradícii 1. miesto
    Nebolo udelené ocenenie 1. miesto
  Lidl Slovenská republika Jednotka v čerstvosti  3. miesto

  Súťažná kategória F. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)

  Kaufland Slovenská republika Divadelná kvapka krvi 1. miesto
  Lidl Slovenská republika Od začiatku v dobrých rukách 1. miesto
  COOP Jednota Slovensko Projekt podpory lokálnych komunít 2. miesto
  Kaufland Slovenská republika Daruj úsmev dvakrát 3. miesto

  Mimoriadne ocenenie

  COOP Jednota Slovensko COOP Jednota - najobľúbenejšia značka a reklamy Mimoriadna cena

   

Partneri


logoinstore_resized.jpg

Mediálny partner

retail-magazin.png

Mediálny partner

themarketersbiz_logo-resized.png

Partner

incoma.png

Organizátor

Kontakt


INCOMA Slovakia, s.r.o.
Mišíkova 10
811 06 Bratislava

+421 254 418 969
+421 254 418 231

Kontaktná osoba


Mária Fuňaková

+421 903 774 482